แสดงรหัสผ่าน
joker
joker
joker

jobbkk


213 views

jobbkk

jobbkk เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงานในการใช้บริการเว็บไซต์ JOBBKK.COM เพื่อให้สมาชิกต่อองค์กรของสมาชิกผู้ประกอบการอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกผู้สมัครงานได้มีโอกาสทำงานตรงกับสาขา วิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถ และ/หรือตรงกับความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้ บริการอย่างมีคุณภาพของสื่อกลาง เพื่อชุมชนของคนทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดย JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อตกลง เงื่อนไขเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

jobbkk

คำจำกัดความ

ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ “คำ” ต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่ระบุ คือ
1.1 “การโฆษณา” หมายถึง การประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใดๆ และรวมถึงการโฆษณาในแบบต่างๆ ที่ปรากฏบน เว็บไซต์
1.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการเว็บไซต์
1.3 “สมาชิกผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียบสมัครเป็นสมาชิกแบบผู้สมัครงานกับ เว็บไซต์ และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
1.4 “สมาชิกผู้ประกอบการ” หมายถึง ผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียน ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้ประกอบการกับ เว็บไซต์ และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
1.5 “ชื่อผู้ใช้งาน” (Username) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก เว็บไซต์ เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ
1.6 “JOBBKK.COM” หมายถึง บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

ขอบเขตการใช้บริการ

2.1 สมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและ ถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงานท่าน นั้น โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.2 สมาชิกผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนขายประกันฯ (ทุกประเภท เช่น ประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต เป็นต้น) ธุรกิจขายตรง แบบการตลาดชั้นเดียวหรือหลายชั้น ธุรกิจหาสมาชิกหรือแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต สถาบันการ เงินต่างๆ หรือธุรกิจอื่นใดที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่สามารถ ใช้บริการของ JOBBKK.COMได้ หาก ตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในธุรกิจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอยู่ในธุรกิจ ดังที่กล่าวมา แล้วข้างต้นได้แอบแฝง เข้าใช้บริการ ว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.3 สมาชิกผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามข้อ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 และ 2.3.4 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้ารวมทั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.3.1 สมาชิกผู้ประกอบการทำการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานเป็นจำนวนมากกว่า 150 ประวัติ ต่อ 1 วัน หรือสมาชิกผู้ประกอบการไม่ ได้มีการประกาศรับสมัครงานใดๆ เลย

2.3.2 หรือมีการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานที่ไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมาชิกผู้ประกอบการลงประกาศรับสมัครไว้ มีการร้องเรียน จากสมาชิกผู้สมัครงาน ว่าได้รับการติดต่อเชิญชวนจากสมาชิกผู้ประกอบการให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ ระบุ ไว้ในประวัติ อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นสาขาอาชีพหรือประเภทธุรกิจที่สมาชิกผู้สมัครงานไม่พึงประสงค์จะเข้าทำงานด้วย

2.3.3 แสดงข้อมูลอันที่ไม่เป็นไปตามความจริงหรือเป็นเท็จ, ปลอมแปลงเอกสาร หรือแอบอ้างใช้ชื่อสถานประกอบการ ทั้งที่สมาชิกผู้ประกอบการนั้นๆ ไม่ ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานประกอบการนั้นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการแต่อย่างใด

2.3.4 โฆษณาชวนเชื่อในสินค้าหรือโฆษณาเกินกว่าความจริง และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุ ให้โกรธ ลามก อนาจาร ขู่เข็ญ คุกคาม รังควาญ ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย ส่งจดหมายลูกโซ่ หรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่น

2.4 สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องส่งมอบเอกสารตามระบุไว้ในระเบียบการสมัครสมาชิกฯ เช่น สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ, ภ.พ. 20 ให้โดยไม่บ่ายเบี่ยง ทั้งนี้ หากสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิก ผู้สมัครงานไม่ส่งเอกสาร หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้ บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการ เตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น เล่นบาคาร่าออนไลน์ได้ที่ ufastarbet

2.5 สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน จะได้รับสิทธิในการใช้บริการประกาศตำแหน่งงาน, ค้นประวัติผู้สมัครงานตาม จำนวนและระยะ เวลาในการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในวันสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ, ราคา, ของแถม และ/หรือรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญJokergame

การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ

jobbkk

3.1 สามารถอัพเดตตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเอง ( 2 ครั้ง/วัน )
3.2 สามารถประกาศตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงJoker Gamimg
3.3 สามารถค้นประวัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3.4 สามารถดูสถิติและดาวน์โหลดรายงาน Performance Reportpg slot
3.5 สามารถดูระบบจัดการใบสมัครงาน Job Matching
3.6 สามารถเลือกรับใบสมัครงานทาง Email (ที่ท่านสมาชิกผู้ประกอบการมีการระบุ) หรือ เลือกจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM
3.7 สามารถค้นประวัติได้ตามจำนวนและระยะเวลา ตามวันหมดอายุการใช้งานที่ได้มีการระบุ
3.8 สามารถดูข้อมูลการติดต่อผู้สมัครงานที่ออนไลน์ ในระบบเว็บไซต์ JOBBKK.COM (ยกเว้นบริการเสริม)
3.9 สามารถเพิ่มโลโก้บริษัท , แผนที่ และ Link ไปยังเว็บไซต์บริษัทของท่านได้
3.10 สามารถเข้าใช้งานระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งสามารถใช้งาน ได้ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการ เข้าใช้งานแต่ละครั้ง ท่านสมาชิกผู้ประกอบการไม่สามารถนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ในเวลาเดียวกัน
3.11 สามารถรองรับการใช้งานทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษpg slot

การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน

4.1 สามารถเลือกสร้างแบบเรซูเม่ได้ด้วยตัวเอง
4.2 สามารถสร้าง/แก้ไขเรซูเม่ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
4.3 สามารถเลือกตั้งค่าสถานะความเป็นส่วนตัวได้ด้วยตัวเองสล็อต
4.4 สามารถเลือกตั้งค่าเปิดปิด ออนไลน์/ออฟไลน์ เรซูเม่ได้ด้วยตัวเอง
4.5 สามารถตรวจสอบประวัติการสมัครงานทั้งหมด
4.6 สามารถทำการเลือกจัดเก็บงานที่สนใจได้slot
4.7 สามารถตรวจสอบประวัติการเปิดดูเรซูเม่ iCheck
4.8 สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่ตรงตามคุณสมบัติ Job Matching
4.9 สามารถตรวจสอบสถานะการขอเปิดดูเรซูเม่
4.10 สามารถรับข่าวสารประกาศรับสมัครงาน/กิจกรรมจาก JOBBKK.COM
4.11 สามารถเข้าใช้งานระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งสามารถใช้งาน ได้ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการเข้าใช้งานแต่ละครั้ง ท่านสมาชิกผู้สมัครงานไม่สามารถนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันSlotxo

อ่านเรื่องอื่นต่อไป : xiaomi

อัพเดทล่าสุด : 28 มิถุนายน 2021

joker joker joker

ABOUT JOKER GAMING

JOKER GAMING คุณจะมีเวลาในชีวิตของคุณเพลิดเพลินกับเกมสล็อตออนไลน์ที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นของพวกเรา JOKER GAMING ได้คัดสรรเฉพาะเนื้อหาสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่างเชี่ยวชาญและมีความรักโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการเล่นเกมของคุณ เราไม่ใช้ทางลัดและแน่นอนที่สุดเราจะไม่อ่านคุณภาพเพราะเราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกับที่คุณทำ. การเล่นเกมกับ JOKER GAMING นั้นเป็นเรื่องที่น่าพอใจและมีความปลอดภัย เล่นเกมและเสี่ยงโชคไปอย่างไร้กังวลด้วยเกมสล็อตสุดฮิตมากกว่า 50 เกมของ JOKER GAMING การเดิมพันกับ JOKER GAMING กำลังจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเกมของคุณ! จ่ายสูงสุดต่อบิล 500,000 บาท

เกมสล็อตออนไลน์

Copyright © 2020 | JOKER.GAME | All Rights Reserved.